*صلوات*، از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است*صلوات*، بهترین داروی معنوی است*صلوات*، فقر و نفاق را از بین می برد*صلوات*، موجب کمال دعا و استجابت آن می شود*صلوات*، عطری است که دهان را خوشبو می کندحضرت علی (ع) *صلوات فرستادن بر پیامبر (ص)، گناهان را بسان ریختن آب بر آتش از بین می برد*